سایر ماشین آلات صنعتی

1-گروه انرژی - تجهیزات و ماشین آلات