» کتاب نمایشگاه » گروه صنعت انرژی؛ آب، برق، نفت، گاز و پالایش » طراحی و ساخت